மத்திய சுகாதார அதிகாரிகள் COVID-19 update.

மத்திய சுகாதார அதிகாரிகள் COVID-19 புதுப்பிப்பை வழங்குகிறார்கள் – ஏப்ரல் 22, 2022

Video-cpac

In a virtual news conference, Dr. Theresa Tam, Canada’s chief public health officer, and Dr. Howard Njoo, the deputy chief public health officer, provide an update on the COVID-19 pandemic. They respond to questions about mask mandates for travellers and the rise of COVID-19 cases and hospitalizations.

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!