நிகழ்வுகள்-Events

மார்க்கம் புதிய இடத்தில் கனடா தினம் கொண்டாட்டம்-Markham Center

மார்க்கம் புதிய இடத்தில் கனடா தினம் கொண்டாட்டம் , Markham Center -Birchmount Road/Enterprise Boulevard). We have an action-packed day planned with fun for the whole family to enjoy. The day’s festivities begin at 3 PM on July 1 and will feature live entertainment right up until our signature fireworks display, capping off the evening at 10 PM.

Live

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!