தமிழீழ தேசிய மாவீரர் நாள் நவம்பர் 27

மாவீரர் நாளாக நவம்பர் 27 விடுதலைப் புலிகளால் 1989 அறிவிக்கப்பட்டது – Maaveerar Naal (Great Heroes’ Day; Tamil: மாவீரர் நாள் Māvīrar Nāḷ) is a remembrance day observed by Tamils to remember the deaths of militants who fought for the Liberation Tigers of Tamil Eelam

photo-TTJ Canada
error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!