நிகழ்வுகள்-Events

மின்னாளுகையின் நோக்கமும் குறைந்தபட்ச பயன்பாடும் (Digital Minimalism) இணையவழி உரையாடல்.

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் (இலங்கை)  காலம்:2023-09-09 (சனிக்கிழமை) பிற்பகல் 7.30-8.30 (இலங்கை)
இணையவழி உரையாடல் எண்: 136     

                                                       

தலைப்பு:

மின்னாளுகையின் நோக்கமும் குறைந்தபட்ச பயன்பாடும் (Digital Minimalism)
உரையாளர்:  
ச.பிரதாப்,
நிகழ்நிரலாளர், உறுப்பினர் , தமிழ் இணையக் கழகம். தமிழ்நாடு
ஒருங்கிணைப்பு:

சி.சரவணபவானந்தன்  செயலாளர் ,தமிழறிதம்,

சூம்| நுழைவு எண் : 818 910 38941 | கடவுச்சொல்: 2020                                வட்ஸ்அப் எண்: +94766427729                            
மின்னஞ்சல் : thamizharitham@gmail.com

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!