ரொறன்ரோவின் முன்னாள் மேயர் Mel Lastman இன்று சனிக்கிழமை காலமானார்

ரொறன்ரோவின் முன்னாள் மேயர் 88 வயதான Mel Lastman இன்று சனிக்கிழமை காலமானார்

Melvin Douglas Lastman (March 9, 1933 – December 11, 2021) nicknamed “Mayor Mel” or “Mega City Mel”, was a Canadian businessman and politician who served as the third mayor of North York from 1973 to 1997 and 62nd mayor of Toronto from 1998 to 2003. He was the first person to serve as mayor of Toronto following the 1998 amalgamation of Metro Toronto and its six constituent municipalities. Lastman is also known for having founded the Bad Boy Furniture chain

Statement from Toronto mayor John Tory

@ Twitter

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!