Nation

விஜய் தணிகாசலம், மாநில சட்டமன்ற உறுப்பினர். கூறியது தமிழின அழிப்பு அறிவியற் கிழமை மே 12-18

Bill 104 An Act to proclaim Tamil Genocide Education Week அழிப்பு அறிவியற் கிழமை’ மே 12-18

Bill 104 2019

An Act to proclaim Tamil Genocide Education Week

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!