தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் இணையவழி உரையாடல் – 93

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் (இலங்கை) இணையவழி உரையாடல் – 93

2022-01-15 சனிக்கிழமை பிற்பகல் 7.30-8.30 (இலங்கை)

தலைப்பு:
எம்மை ஆளும் நுட்பியல் அவத்தை

உரையாளர்:  
கலாநிதி.ஜனனி தேவானந்,
சிரேட்ட விரிவுரையாளர் முகாமைத்துவ தகவல் தொழில்நுட்பம்,யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக் கழகம்

ஒருங்கிணைப்பு:  சி.சரவணபவானந்தன்,
செயலாளர்,தமிழறிதம்

ஒருங்கிணைப்பு:  சி.சரவணபவானந்தன்,
செயலாளர்,தமிழறிதம்
வட்ஸ்அப் எண்: +94766427729       

மின்னஞ்சல் : thamizharitham@gmail.com 

சூம் விபரம்

நுழைவு எண் :  81891038941        கடவுச் சொல்:  2020 

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!