NationNewsTechnology

Cybertruck நீரிலும் தரையிலும் ஓடக்கூடியது

சைபர்டிரக் ஒரு படகாக சுருக்கமாக சேவை செய்ய போதுமான நீர்ப்புகாவாக இருக்கும், எனவே இது ஆறுகள், ஏரிகள் மற்றும் மிகவும் நறுக்கியதாக இல்லாத கடல்களையும் கடக்க முடியும்

Photo tfltruck
error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!