இலங்கையில் கொவிட் 19 விட முன்னிட்டும் செய்தி மொழிபெயர்ப்பு குழப்பம்???? எம்.ஏ.சுமந்திரன் தெரிவிப்பு – YouTube.

நடந்த உண்மை என்ன மொழிபெயர்ப்பு குழப்பம்  அதை விளக்குகின்றார். இலங்கையில் கொவிட் 19 விட முன்னிட்டும் செய்தி எம். ஏ. சுமந்திரன் என அழைக்கப்படும் மதியாபரணம் ஆபிரகாம்

Read more
error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!