NationNewsSports

Tamil Canadian Siblings crowned 2024 National Wrestling Champions

மார்ச் 14 ஆம் தேதி தொடங்கிய 2024 கனடிய மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப்பில் (கேடட் U17 பிரிவில்) தேசிய வெற்றியாளர்களாக முடிசூட்டப்பட்ட தமிழ் உடன்பிறப்புகளான பிக்கரிங்கைச் சேர்ந்த ஆஹாரன் பிரனவன் மற்றும் அட்சயா பிரனவன்

Photos from FB Wrestling Canada Lutte

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!