நிகழ்வுகள்-Events

Tamil Civic Action, CanTYD உடன் இணைந்து தமிழ் இனப்படுகொலை கல்விப் பட்டறைகளை நடத்துகிறது

Tamil Civic Action is organizing Tamil Genocide Education Workshops in collaboration with CanTYD Every Tuesday of May @ 5:00 PM – 7:00 PM EST

Bill 104 has been enacted as Chapter 11 of the Statutes of Ontario, 2021. The Bill proclaims the seven-day period in each year ending on May 18 as Tamil Genocide Education Week.

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!