நிகழ்வுகள்-Events

TGTE Canada members cordially invite you to evening of Tamil Heritage Month celebration

வில்லுப்பாட்டு “சங்கே முழங்கு”
வழங்குபவர் மரபுக் கலைவேந்தன் பொன். அருந்தவநாதன்.
Date: Friday, January 27, 2023
Time: 6:30 p.m. – 9:30 p.m.
Venue:Mary Ward Catholic Secondary School
3200 Kennedy, Scarborough ON M1V 3S8

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!