பிரிட்டிஷ் நாடாளுமன்றம் இலங்கையில் மனித உரிமைகள் குறித்து விவாதிக்கிறது

UK’s commitment to Reconciliation, Accountability and Human Rights in Sri Lanka debate today in Commons.

பிரிட்டிஷ் நாடாளுமன்றம் இலங்கையில் மனித உரிமைகள் குறித்து விவாதிக்கிறது
error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!