WATCH LIVE: Electoral College casts votes

தேர்தல் கல்லூரி வாக்குகள் பிடென் ஜனாதிபதி பதவி நோக்கி முறையான படியில் பல மாநிலங்களில் முடிவடைகின்றன

Wisconsin casts Electoral College votes

Georgia casts Electoral College votes

Video: PBS

Pennsylvania casts Electoral College votes

Nevada casts Electoral College votes

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!