கனடாவில் புதிய COVID-19 variant 1st cases ஒன்ராறியோ உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது

கொரோனா வைரஸ்: கனடாவில் புதிய COVID-19 variant 1st cases ஒன்ராறியோ உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது

The British government on Wednesday said huge swathes of England would be placed under its strictest COVID-19 restrictions as a highly infectious virus variant sweeps the country, pushing the number of cases to a record level.
இப்போது கனடா ஒன்டாரியோவில் COVID-19 variant இருவருக்கு உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது-The province’s associate chief medical officer of health said today that the cases are a couple from Durham Region, just east of Toronto, with no known travel history, exposure or high-risk contacts.

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!