மேயர் ஜான் டோரியுடன்-கவுன்சிலர் சிந்தியா லாய் VirtualTownHall

உரையாடலில் சேரவும் Mayor John Tory and Councillor Cynthia Lai on Wednesday May 6 from 7-8pm at the VirtualTownHall.

URL: https://bit.ly/2zNOiE9 or dial in 416-915-6530. Send in your questions உங்கள் கேள்விகளில் அனுப்பவும்: Councillor_Lai@toronto.ca -before noon on May 6th! 

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!